Skip to content

Skate Workshop

FR

Tu es le prochain Tony Hawk ou tu n’es encore jamais monté sur un skateboard et tu aimerais apprendre les bases du skate ? Ici, tu auras la possibilité d’apprendre ton premier drop-in, ollie ou boardslide.

Ce cours te permettra de te positionner correctement sur le skateboard, de freiner correctement et de descendre une rampe sans trop d’efforts. Le skate demande de l’endurance, du courage et surtout beaucoup de plaisir.

L’atelier de skate s’adresse aux jeunes de 6 à 27 ans et aura lieu le 6 mai au skatepark de Bertrange.

Tu peux emprunter les vêtements de protection nécessaires tels que casque, genouillères, coudières et protège-poignets si tu n’en possèdes pas sur place.

Quand : 6 mai 2023
14:00 – 18:00

Où : Skatepark Bartreng
Gare Bertrange/Strassen

Délai d’inscription : 30 avril 2023

 

 

LU

Du bass den nächsten Tony Hawk oder stoungs nach ni op engem Skateboard a géifs gäre Basics vum Skate léieren. Hei kriss de Chance vir däin éischten Drop-in, Ollie oder Boardslide ze léieren.

Wärend dem Kuer léiers de wéi ee sech richteg op de Skate stellt, wéi een richteg bremst oder och eng Rampe erof fiert. Skate rëselt een net einfach esou aus dem Aarm, do brauch een Ausdauer, Courage a virun allem vill Spaass un der Saach.

Dësen  Workshop richt sech un Jonker tëschent  6 a 27 Joer a fënnt de 6. Mee am Bartrenger Skatepark statt.

Déi noutwenneg Schutz Kleedung wei Helm, Knéi-, Ielebou- an Handgelenkschoner kennen ausgeléint gi falls de keng solls hunn.

DE

Du bist der nächste Tony Hawk oder hast noch nie auf einem Skateboard gestanden und würdest gerne die Basics des Skaten lernen? Hier bekommst du die Möglichkeit dein erster Drop-in, Ollie oder Boardslide zu erlernen.

Dieser Kurs wird dir ermöglichen wie du dich richtig auf das Skateboard stellst, richtig zu bremsen und ohne große Mühe eine Rampe runterzufahren. Das Skaten erfordert Ausdauer, Mut und vor allem viel Spaß an der Sache.

Der Skateworkshop richtet sich an Jugendliche zwischen 6 und 27 Jahre und findet am 6. Mai im Bartringer Skatepark statt.

Notwendige Schutzkleidung wie Helm, Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschoner kannst du ausleihen falls du keine besitzt.

EN

Are you the next Tony Hawk or have you never stood on a skateboard before and would like to learn the basics of skating? Here you will get the chance to learn your first drop-in, ollie or board slide.

This course will teach you how to stand on the skateboard correctly, brake properly and ride down a ramp without much effort. Skating requires stamina, courage and above all a lot of fun.

The skate workshop is aimed at young people between the ages of 6 and 27 and will take place on 6 May at the Bertrange Skatepark.

If you don’t have any protective clothing, such as helmets, knee, elbow and wrist pads, you can borrow them.